برای بستن، ESC را بفشارید

مهاجرت به دانمارک

5   Articles
5

دانمارک از بهترین کشورهای اروپایی و یکی از مقاصد اصلی مهاجران برای ادامه زندگی است. دانمارک سال‌های متعدد به عنوان یکی از کشورهای با کمترین میزان فساد اقتصادی معرفی شده است.